ข่าวสาร

Warranty and Support Auto-Activation
เงื่อนไขการเริ่มนับเวลาการรับประกันอุปกรณ์ ของ Fortinet

Fortinet ได้ทำการปรับปรุงขั้นตอนและรูปแบบการนับอายุประกัน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

Download เอกสาร ชี้แจงรายละเอียด