บริการ

  • บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางอีเมล์และโทรศัพท์
  • บริการติดตั้งอุปกรณ์และให้คำปรึกษา
  • บริการด้านการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ รายครั้ง รายไตรมาส หรือ รายปี
  • บริการอุปกรณ์อะไหล่
  • บริการด้านฝึกอบรม

 

 

  • บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางอีเมล์และโทรศัพท์
  • บริการติดตั้งอุปกรณ์และให้คำปรึกษา
  • บริการด้าน RMA